Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/iit/strona/instytut/iit1/module/Application/Module.php on line 101
IIT Instytut Inżynierii Technicznej

Gospodarka przestrzenna

 • Studia inżynierskie pierwszego stopnia stacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów)
 • Studia inżynierskie pierwszego stopnia niestacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów)

Silny nacisk na praktyczne, kompleksowe przygotowanie absolwenta do pracy związanej z planowaniem przestrzennym jest głównym celem kierunku Gospodarka Przestrzenna w PWSTE w Jarosławiu. Wychodząc naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu na absolwentów tego interdyscyplinarnego kierunku, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu oferuje wysokiej jakości studia inżynierskie dzięki kadrze dydaktycznej z tak renomowanych uczelni jak: Politechnika Krakowska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński. Wysokiej klasy specjaliści, doskonale wyposażone laboratoria, programy komputerowe i sprzęt najnowszej generacji sprawiają, że kształcimy poszukiwanych na rynku pracy specjalistów.

Jak kształcimy?

Absolwent jest przygotowany do kształtowania przestrzeni zgodnie z potrzebami społecznymi, wymogami cywilizacyjnymi przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony wartości architektonicznych i krajobrazowych, wymogów racjonalności struktur osadniczych i sieci infrastruktury.

Program studiów umożliwia studentowi oprócz zdobycia wiedzy teoretycznej nabycie umiejętności samodzielnego identyfikowania problemów i zadań, ich wizualizacji oraz sposobów ich rozwiązania, ze wskazaniem źródeł finansowania i przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji.

Nowoczesne i dobrze wyposażone laboratoria z przedmiotów kierunkowych, a także ośmiotygodniowa praktyka zawodowa realizowana w jednostkach samorządu terytorialnego lub w biurach planowania zapewniają odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych absolwenta. Absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje podstawę do ubiegania się, po spełnieniu wymogów ustawowych, o uprawnienia urbanistyczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna jest przygotowany do:

 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
 • uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju,
 • współpracy w opracowywaniu programów rewitalizacji,
 • współuczestniczenia w opracowywaniu planów rozwoju euroregionów,
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej, rozwoju usług,
 • doradztwa w zakresie zarządzania gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych,
 • stosowania podstawowych narzędzi programów Systemu Informacji Geograficznej w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.

I może podjąć pracę m.in. w:

 • biurach projektowych,
 • jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach konsultingowych i doradczych,
 • innych firmach otoczenia biznesu związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Wybrane przedmioty:

 • rozwój lokalny i regionalny,
 • ekonomika miast i regionów,
 • rewitalizacja obszarów zurbanizowanych,
 • analizy urbanistyczne i studia planistyczne,
 • fizyka budowli,
 • planowanie infrastruktury technicznej,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • metody badań społecznych,
 • komunikacja społeczna w jednostkach samorządu terytorialnego.

Nowość! Elektronika i Telekomunikacja

Od roku akademickiego 2011/2012 uruchomione zostaną studia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Absolwent studiów otrzyma tytuł zawodowy inżyniera elektroniki i telekomunikacji. Program studiów umożliwia kontynuację kształcenia na wyższych studiach magisterskich na dowolnie wybranej uczelni. Oferowane ścieżki specjalnościowe: SYSTEMY ELEKTRONICZNE i SYSTEMY TELEKOMUNIKACYJNE.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przemyśle elektronicznym i telekomunikacyjnym, a także u operatorów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, w różnych firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów oraz sieci komputerowych.

Systemy Elektroniczne

Celem tej ścieżki jest kształcenie w zakresie wdrażania i obsługi ogólnie pojętego sprzętu elektronicznego. Wykładane są m.in. następujące przedmioty specjalnościowe:

 1. Inteligentne systemy elektroniczne
 2. Komputerowa symulacja i projektowanie systemów
 3. Urządzenia teleinformatyki
 4. Mikrokontrolery i systemy wbudowane
 5. Układy reprogramowalne
 6. Technika sensorowa
 7. Komputerowe systemy pomiarowe
 8. Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych

Systemy Telekomunikacyjne

Celem tej ścieżki specjalnościowej jest kształcenie w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Studenci zgłębiają tajniki zaawansowanej telekomunikacji zawarte w przedmiotach:

 1. Telekomunikacja cyfrowa
 2. Sieci światłowodowe
 3. Systemy telekomunikacji ruchomej
 4. Zarządzanie i monitorowanie sieci informatycznych
 5. Sieci zintegrowane
 6. Multimedia w sieciach telekomunikacyjnych
 7. Urządzenia teleinformatyki
 8. Eksploatacja systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych

Informatyka

Program studiów na kierunku Informatyka umożliwia kontynuację kształcenia na wyższych studiach magisterskich w zakresie wybranej specjalności informatycznej, które mogą być realizowane na dowolnie wybranej uczelni.

Grafika komputerowa i multimedia

 1. Cyfrowe przetwarzanie obrazów
 2. Fotografia cyfrowa
 3. Obiektowe modelowanie grafiki wektorowej
 4. Narzędzia grafiki komputerowej
 5. Zaawansowane aplikacje internetowe
 6. Techniki multimedialne

Absolwent może pracować jako grafik komputerowy, specjalista ds. multimediów i serwisów WWW w agencjach reklamowych, pracowniach architektonicznych, firmach przygotowujących programy telewizyjne lub produkcje kinowe, zakładach poligraficznych, jednostkach handlowych lub przedstawicielstwach firm zagranicznych. Szczegółowy spis przedmiotów

Systemy sieci komputerowe

 1. Organizacja systemów i sieci
 2. Mobilne systemy teleinformatyczne
 3. Zarządzanie systemami i sieciami
 4. Systemy konwergentne
 5. Eksploatacja systemów i sieci
 6. Sieciowe systemy operacyjne

Absolwent może być zatrudniony jako projektant i administrator systemów sieciowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach telekomunikacyjnych oraz różnego rodzaju instytucjach projektujących, wdrażających lub wykorzystujących technologie sieciowe. W ramach specjalności studenci mają możliwość zdobycia certyfikatu CISCO. Szczegółowy spis przedmiotów

Inżynieria oprogramowania

 1. Projektowanie systemów informatycznych
 2. Inżynieria wymagań systemów informatycznych
 3. Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi
 4. Zarządzanie jakością oprogramowania
 5. Programowanie komponentowi
 6. Testowanie oprogramowania

Absolwent znajduje zatrudnienie w zespołach projektowo-programowych do realizacji przedsięwzięć programistycznych na stanowiskach analityka systemowego, architekta oprogramowania, audytora. Szczegółowy spis przedmiotów

 

Absolwent może być zatrudniony jako projektant i administrator systemów sieciowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach telekomunikacyjnych oraz różnego rodzaju instytucjach projektujących, wdrażających lub wykorzystujących technologie sieciowe. W ramach specjalności studenci mają możliwość zdobycia certyfikatu CISCO.

Absolwent po ukończeniu studiów posiada wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • obsługi i serwisu sprzętu informatycznego
 • obsługi podstawowego oprogramowania narzędziowego oraz użytkowego
 • oprogramowania w językach zarówno wysokiego jak i niskiego poziomu
 • wdrażania i zarządzania systemami informatycznymi w przedsiębiorstwach
 • projektowania i administracji systemów baz danych
 • wykorzystywana usług sieciowych w komunikacji
 • projektowania systemów informatycznych
 • projektowania, instalowania, konfigurowania i administracji sieci komputerowych lokalnych i rozległych

 

Geodezja i Kartografia

Kształcenie na kierunku Geodezja i Kartografia rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008.

Nauka trwa 7 semestrów i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w firmach geodezyjnych w kraju i zagranicą, prowadzenia własnego przedsiębiorstwa geodezyjnego, samodzielnego prowadzenia usług geodezyjnych (po uzyskania niezbędnych państwowych uprawnień geodezyjnych), pracy w administracji samorządowej wszystkich szczebli oraz w szkolnictwie zawodowym.

Program studiów inżynierskich na kierunku Geodezja i Kartografia umożliwia kontynuację kształcenia w AGH lub innej wybranej uczelni na poziomie magisterskim.

Wybrane przedmioty:

 • Geometria
 • Geodezja wyższa i satelitarna
 • Budownictwo i inżynieria
 • Elementy astronomii geodezyjnej
 • Rachunek wyrównawczy
 • Teledetekcja i fotogrametria
 • Kartografia komputerowa
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Elektroniczne techniki pomiarowe
 • Geomorfologia i gleboznawstwo

 

Budownictwo

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Zdobywa kwalifikacje do projektowania nieskomplikowanych obiektów budowlanych i inżynierskich oraz kierowania pracami w zakresie ich wykonywania, remontów, użytkowania. Absolwent tego kierunku zdobywa wiedzę do pełnienia pomocniczych lub współautorskich działań twórczych, a także współdziałania przy projektowaniu procesów technologicznych w wytwarzaniu materiałów oraz konstrukcji budowlanych i inżynierskich, wykorzystywania systemów informatycznych stosowanych w szeroko pojętym budownictwie. Absolwent zapoznaje się z organizacją przemysłu budowlanego i procedurami związanymi z realizacją inwestycji, a także obowiązującymi przepisami. Zdobyta wiedza jest oparta o zdobycze nowoczesnej techniki i stanowi podstawę do podejmowania ustawicznego kształcenia oraz podjęcia studiów na II stopniu kształcenia. Absolwent uzyskuje podstawę do ubiegania się, po spełnieniu wymogów ustawowych, o uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Specjalność:

 • Drogi i mosty
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie

Wybrane przedmioty:

 • Geometria
 • Geodezja wyższa i satelitarna
 • Betony specjalne
 • Roboty modernizacyjne
 • Ochrona budowli przed korozją
 • Tunele i przejścia podziemne
 • Technologie budowy mostów
 • Drogi kolejowe i stacje
 • Nowoczesne techniki i technologie fundamentowania
 • Marketing w firmie budowlanej
 • Konstrukcje betonowe specjalne
 • Konstrukcje aluminiowe
 • Niezawodność kontr. budowlanych
 • Budowa autostrad
 • Inżynieria ruchu
 • Projektowanie ulic
 • Budowlane obiekty inteligentne
 • Budownictwo komunalne
 • Konstrukcje betonowe specjalne
 • Konstrukcje metalowe specjalne
 • Konstrukcje mostowe
 • Budowa dróg szybkiego ruchu
 • Budowa kolei szybkich

 


WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

Regulamin praktyk zawodowych

Realizacja praktyk studenckich oparta jest na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo
o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), oraz Statutu PWSTE w Jarosławiu. Regulamin studiów (Rozdział IV, punkt C. Praktyki zawodowe)

1. Praktyki zawodowe i dyplomowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu.
2. Praktyki zawodowe i dyplomowe wpisuje się do indeksu wraz z innymi zajęciami dydaktycznymi ustalonymi z planem studiów.
3. Zaliczenie praktyk zawodowych i dyplomowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć.
4. Studentowi, który z uzasadnionych przyczyn nie odbył praktyki zawodowej i dyplomowej
w wyznaczonym terminie, kierownik działu praktyk może zezwolić na jej realizację w innym terminie. Przesunięcie terminu realizacji tych zajęć musi być odnotowane w indeksie.
5. Przesunięcie terminu realizacji praktyki zawodowej i dyplomowej na okres po zakończeniu semestru uniemożliwia zaliczenie tego semestru we właściwym terminie. Student może uzyskać jedynie wpis warunkowy na następny semestr z określeniem terminu uzupełnienia zaliczenia.
6. W indeksie, w miejscu przewidzianym na wpisy dotyczące praktyk zawodowych i dyplomowych, odnotowuje się miejsce i okres odbywania praktyki oraz nazwisko i imię dydaktycznego opiekuna praktyki oraz opiekuna ze strony zakładu pracy.
7. Program praktyk opracowuje kierownik ds. praktyk studenckich, w porozumieniu z dyrektorami kierunków, w którym ma być realizowana praktyka zawodowa i przy współudziale studenta. Program praktyki zawodowej zatwierdza Rektor.
8. Kierownik działu praktyk ustala sposób i formę zaliczenia praktyk studenckich.
9. Udział studenta w pracach obozu naukowego lub naukowo-technicznego może
być podstawą do zaliczenia części praktyki studenckiej, jeżeli program obozu odpowiada wymogom określonym w programie studiów dla danej praktyki zawodowej lub dyplomowej.
10. Pełnomocnik rektora może zaliczyć studentom w poczet praktyki wykonywaną
przez nich pracę, w tym również za granicą, jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane
w programie zawodowym praktyk studenckich.
11. Studenci studiów wieczorowych i zaocznych, którzy aktualnie pracują są zwolnieni z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.
12. Kierownik Działu Praktyk określa skutki wynikające z odwołania studenta - na wniosek zakładu pracy - z praktyki zawodowej lub dyplomowej.

Program praktyk zawodowych


WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf

WYNIKI ANKIET ZA ROK AKAD. 2013/2014

INFORMATYKA

EiT

BUDOWNICTWO

GiK

GP

Ocena ogólna Uczelni

Ocena programu kształcenia

-

-

Ocena prowadzących zajęcia

 • najwyższa średnia

4,67

4,63

4,92

5,0

4,96

 • najniższa średnia

4,03

3,96

3,04

4,20

4,56

 • najlepsi wykładowcy

dr Z.Gomółka

dr J.Stasieńko

dr inż.T.Lewandowski

dr inż. I.Brzozowski

prof. dr hab. inż. A.Kos

dr inż. P.Dziurdzia / dr inż. J.Stępień

dr inż. Marek Pańtak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

prof. dr hab.inż. Józef Beluch,

prof. dr hab.inż.

Konrad Eckes dr inż. Marian Sołtys

mgr inż. arch. Figurska-Dudek

doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz

dr Wojciech Biernacki

Raport ECTS

ECTS - wyniki ankiet - Instytut Inżynierii Technicznej.pdf