Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/iit/strona/instytut/iit1/module/Application/Module.php on line 101
IIT Instytut Inżynierii Technicznej

Baza dydaktyczna Instytutu Inżynierii Technicznej


 • 6 sal wykładowych 
 • 8 ćwiczeniowe,
 • laboratorium fizyki,
 • 2 laboratoria elektroniki i telekomunikacji
 • laboratorium fotografii cyfrowej,
 • 8 laboratoriów komputerowych,
 • laboratorium chemiczne,
 • laboratorium technologii betonu,
 • laboratorium fizyki budowli,
 • laboratorium wytrzymałości materiałów,
 • laboratorium ECDL,
 • laboratorium CISCO,
W 2006 roku oddano do użytku budynek dydaktyczny o powierzchni użytkowej 1768m2, który jest podstawową bazą dydaktyczno-naukową Instytutu Inżynierii Technicznej. Laboratoria komputerowe wyposażone są w sprzęt najnowszej technologii, a ich konfiguracja jest na bieżąco modyfikowana i uaktualniana w zależności od potrzeb i możliwości instytutu. Oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane i obejmuje szerokie spektrum aplikacji używanych w zastosowaniach biurowych, środowisk programistycznych i komunikacyjnych. Zgodnie z najnowszymi trendami nauka na kierunkach inżynierskich obejmuje kształcenie z zakresu użytkowania i administracji oprogramowania “Open Source”. Laboratoria i sale wykładowe wyposażone są w jednostki komputerowe pracujące w środowisku MS Windows 7 i 8 oraz 2 laboratoria Linux Ubuntu .anie przykładu laboratoryjnego lub zewnętrznego jako aktualnej ilustracji zagadnienia fizycznego.

Początkiem 2008 roku, wcielono w życie wynikającą ze strategii rozwoju uczelni, potrzebę skonsolidowania kierunków technicznych w jednym instytucie. Uchwałą Senatu Nr 1/I/08 z dnia 9 stycznia 2008 roku został utworzony Instytut Inżynierii Technicznej. Przyporządkowano do niego istniejące wówczas techniczne kierunki kształcenia: informatykę, geodezję i kartografię oraz uruchamiane wówczas budownictwo. Począwszy od roku akademickiego 2011/2012 rozpoczęto kształcenie na nowym kierunku elektronika i telekomunikacja, zaś w roku akademickim 2012/2013 uruchomiono kształcenie na kierunku gospodarka przestrzenna. U progu roku akademickiego 2012/2013 w strukturach instytutu funkcjonowało już ponad 100 pracowników dydaktycznych zrzeszonych w siedmiu zakładach naukowych:: Języków Programowania, Systemów Informatycznych, Systemów i Sieci Komputerowych, Geodezji i Kartografii, Budownictwa, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Gospodarki Przestrzennej.

W laboratorium fizyki zastosowano jednolicie funkcjonujące oprzyrządowanie firmy PHYWE Systeme GmbH & Co. KG z Göttingen, służące do wykonywania ćwiczeń z zakresu programu mechaniki, akustyki, optyki, elektryczności i magnetyzmu. Umożliwia ono łatwe rozszerzenie zakresu pomiarów, wielostanowiskowe przeprowadzenie bardziej skomplikowanego eksperymentu w ramach Instytutu, jak również współpracę z innymi laboratoriami i zewnętrznymi ośrodkami. Laboratorium przystosowane jest do pracy w lokalnej sieci wewnętrznej Uczelni jak również możliwa jest praca w systemie zewnętrznym. Dodatkowym aspektem przyjętej struktury laboratorium jest wzmocnienie procesu dydaktycznego poprzez włączenie środków audiowizualnych (tory wizyjne), bank programów edukacyjnych, a z drugiej strony zaangażowanie studentów w rozwój metod pomiarowych, gospodarki sprzętem pomiarowym, tworzeniem bazy danych. Ważne jest również umożliwienie, w oparciu o istniejącą bazę, podnoszenie kwalifikacji i unowocześnienie procesu dydaktycznego nauczycieli szkół średnich. Ponadto poszerzono zakres możliwości edukacyjnych poprzez uruchomienie koła astronomicznego wyposażonego w zestaw lunety astronomicznej z oprzyrządowaniem audiowizualnym. Klasyczny sposób prowadzenia wykładów wzbogacony został torem audiowizualnym umożliwiającym zademonstrowanie przykładu laboratoryjnego lub zewnętrznego jako aktualnej ilustracji zagadnienia fizycznego.

Bardzo ważną jednostką w strukturze Instytutu jest Instrumentarium geodezyjne. W nim zgromadzony jest cały sprzęt geodezyjny, który służy studentom do zajęć dydaktycznych i badawczych. Opiekę nad sprzętem pełni pracownik techniczny. Jego zadaniem jest dbałość, aby sprzęt był dla studentów i pracowników dostępny również poza zajęciami dydaktycznymi. Po zajęciach instrumenty są konserwowane i na bieżąco remontowane. Rodzaj i ilość instrumentów geodezyjnych z bogatym dodatkowym wyposażeniem całkowicie zabezpieczają potrzeby dydaktyczne instytutu.

Dla studentów kierunku informatyka niebagatelne znaczenie ma fakt, iż od 2006 roku instytut uczestniczy w programie MSDN Academic Alliance, dzięki któremu możliwa jest instalacja oprogramowania firmy Microsoft wchodzącego w skład programu MSDN AA bez ograniczeń ilościowych. Od 2007 roku za sprawą ówczesnego kierownictwa, szczególny nacisk w rozwoju instytutu położono na poszerzanie oferty poza programowej w formie szkoleń i ścieżek certyfikacyjnych adresowanych nie tylko do studentów kierunków technicznych. Od 2007 roku zaczęło funkcjonować i organizować szkolenia, cieszące się szczególną popularnością wśród studentów kierunków nietechnicznych, laboratorium ECDL. W 2008 roku przy instytucie uruchomiono dysponującą dedykowanym laboratorium lokalną akademię Cisco, zaś od 2011 roku organizowane są dla zainteresowanych studentów szkolenia CAD. Ponadto, studenci mają możliwość korzystania z kiosków internetowych znajdujących się w budynkach instytutu.