Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/iit/strona/instytut/iit1/module/Application/Module.php on line 101
IIT Instytut Inżynierii Technicznej

Instytut Inżynierii Technicznej


Powstał na fundamencie Instytutu Informatyki, a jego historia sięga początków Uczelni. Utworzona bowiem w roku 1998 pilnie potrzebowała w swojej strukturze jednostki, która prowadziłaby kształcenie w zakresie obsługi komputera, aplikacji biurowych, jak również zaawansowanych aplikacji finansowo-księgowych. Powstania oficjalnych struktur Zakładu Informatyki podjęli się mgr Adam Tomaszewski i doc. dr Róża Weryńska, która została jego pierwszym kierownikiem. W miarę tworzenia nowych specjalności rozrastał się Zakład Informatyki. Powstawały nowe pracownie specjalistyczne. Stworzona została pierwsza uczelniana sieć komputerowa administrowana przez mgra Edwarda Zaworę.

 

Proces informatyzacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przejawiał się m.in. rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowaną kadrę informatyczną. PWSZ wychodząc naprzeciw, wystąpiła z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej o utworzenie nowej specjalności – informatyka stosowana. Specjalność została uruchomiona z dniem 1 października 2001 roku.

 

worzenie nowych specjalności powodowało rozrastanie się struktury Uczelni. Instytut Informatyki rozpoczął swą działalność w roku akademickim 2002/2003. Pierwszym dyrektorem został prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik. Na wniosek ówczesnego Rektora PWSZ, Minister Edukacji Narodowej i Sportu, decyzją z dnia 1 kwietnia 2005 r. przyporządkował specjalność zawodową informatyka stosowana do kierunku informatyka. Lata 2006–2008 to okres dynamicznego rozwoju Instytutu. Od roku akademickiego 2006/2007 dla studentów kierunku informatyka wprowadzono kształcenie na poziomie inżynierskim. W tym okresie zachodziły również zmiany organizacyjne. Dnia l września 2007 r. na stanowisko Dyrektora Instytutu Informatyki został powołany prof. nzw. dr hab. inż. Franciszek Grabowski.

 

Od roku akademickiego 2007/2008 w Instytucie Informatyki rozpoczęto kształcenie studentów na dwóch kierunkach technicznych: informatyce oraz geodezji i kartografii.

 

Z początkiem 2008 r. wcielono w życie – wynikającą ze strategii rozwoju Uczelni – potrzebę skonsolidowania kierunków technicznych w jednym Instytucie. Uchwałą Senatu z dnia 9 stycznia 2008 r. został utworzony Instytut Inżynierii Technicznej. Przyporządkowano do niego informatykę, geodezję i kartografię oraz uruchamiane w tym czasie budownictwo. Z dniem 2 kwietnia 2008 r. na stanowisko Dyrektora powołano doc. dr Dorotę Dejniak, którą pełni ową funkcję do dnia dzisiejszego.

 

Od roku akademickiego 2011/2012 rozpoczęto kształcenie na kierunku elektronika i telekomunikacja, zaś w roku akademickim 2012/2013 – na gospodarce przestrzennej. W roku akademickim 2012/2013 w strukturach Instytutu pracowało już ponad 100 pracowników dydaktycznych – w siedmiu zakładach naukowych.

 

Podobnie jak kadra i struktury organizacyjne Instytutu, również jego baza dydaktyczna szybko się rozrastała. Początkowo zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzono w budynku dydaktycznym przy ul. Opolskiej, w dwóch niewielkich pracowniach mieszczących po 20 stanowisk komputerowych. Sukcesywnie wyposażano kolejne pracownie i przyłączano je do sieci, którą można uznać za początek tworzonej Uczelnianej Sieci Komputerowej.

 

Baza lokalowa rozrastała się szybko. Wyposażenie laboratoriów komputerowych było unowocześnianie. W roku akademickim 2002/2003 Instytut Informatyki dysponował już sześcioma laboratoriami komputerowymi, dwoma salami wykładowymi i jedną ćwiczeniową. Siedzibą oraz podstawowym budynkiem dydaktycznym Zakładu Informatyki, a później Instytutu Informatyki, pozostawała aż do 2006 r. dawna Synagoga (ul. Opolska 12). Synagoga, przekazana przez Władze miasta Uczelni w stanie głębokiej ruiny, została jako jeden z pierwszych obiektów PWSZ gruntownie wyremontowana.

 

Na początku 2004 r. Instytut Informatyki dysponował już dwoma budynkami dydaktycznymi: przy ul. Opolskiej oraz, przez pewien okres określanym mianem „Gwiazdy”, budynkiem przy ul. Franciszkańskiej. Kolejny z obiektów, który Instytut ma do dyspozycji od 2004 r., mieści się przy ulicy Grunwaldzkiej. Znajdują się w nim uruchomione w 2006 r. laboratoria: fizyczne, teorii obwodów, elektroniki i miernictwa, atelier fotograficzne oraz siedziby zakładów naukowych pracujących w ramach Instytutu. W 2006 r. siedzibą Instytutu Informatyki został budynek mieszczący się na terenie kampusu przy ul. Czarnieckiego. Był to budynek dawnych koszar wojskowych, w którym stacjonowały baterie 14. dywizjonu artylerii przeciwlotniczej w Jarosławiu. Usytuowany w samym centrum miasteczka akademickiego, naprzeciwko Rektoratu, zabytkowy, pamiętający czasy C.K. Galicji obiekt, po przejściu gruntownej modernizacji zastąpił w tej roli dawną Synagogę. Ponadto Instytut Inżynierii Technicznej od 2008 r. dysponuje budynkiem J-4 położonym na terenie kampusu, w którym w czasach jednostki wojskowej stacjonowała Kompania Dowodzenia Szefa OPL Krakowskiego Okręgu Wojskowego, gdzie obecnie mieszczą się laboratoria budownictwa. Ostatnim z obiektów Instytutu, oddanym do użytku po remoncie wiosną 2010 r., jest znajdujący się u wejścia do miasteczka akademickiego od strony ul. Czarnieckiego, dawny budynek Placówki Żandarmerii Wojskowej oraz Garnizonowego Węzła Łączności w Jarosławiu, mieszczący pracownie wykorzystywane przez kierunek geodezja i kartografia.

 

Władze instytutu zawsze starały się, by podnosić wartość przyszłych absolwentów na rynku pracy. Dla studentów kierunku informatyka niebagatelne znaczenie ma też fakt, iż od 2006 roku instytut uczestniczy w programie MSDN Academic Alliance, dzięki któremu możliwa jest instalacja oprogramowania firmy Microsoft wchodzącego w skład programu MSDN AA bez ograniczeń ilościowych. Od 2007 roku za sprawą ówczesnego kierownictwa, szczególny nacisk w rozwoju instytutu położono na poszerzanie oferty pozaprogramowej w formie szkoleń i ścieżek certyfikacyjnych adresowanych nie tylko do studentów kierunków technicznych. Od 2007 roku zaczęło funkcjonować i organizować szkolenia, cieszące się szczególną popularnością wśród studentów kierunków nietechnicznych, laboratorium ECDL. W 2008 roku przy instytucie uruchomiono dysponującą dedykowanym laboratorium lokalną akademię Cisco, zaś od 2011 roku organizowane są dla zainteresowanych studentów szkolenia CAD.